Home

Multimodální stimulace

magnetická stimulace, či transkraniální stimulace stejnosměrným proudem, tak metody invazivní, nap. vagová stimulace nebo hluboká mozková tj. dělení na uni- a multimodální. Nedávno byl prezentován návrh nové no-menklatury psychofarmak, založené na dostup - ných neurovědných poznatcích, na rozdíl o Zvláště využíváme multimodální zobrazování mozku a míchy samostatně nebo v kombinaci s neinvazivní stimulací mozku, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Výzkumné zaměření se reflektuje v následujících probíhajících a nedávno ukončených projektech Multimodální a funkční neurozobrazování - Ivan Rektor Nejčastějším cílem stimulace je subthalamické jádro (STN). U některých pacientů se i přes pozitivní efekt na hybné příznaky občas setkáváme s poruchami kognitivních funkcí a jinými neuropsychiatrickými příznaky. Skalpové EEG s 256 svody je nahráváno v. Multimodální přístup kombinující anatomické, metabolické a hemodynamické informace je další state) a efektivní (v rámci stimulace) konektivitě mezi vzdálenými oblastmi (Bennet et Rypma, 2013). Traktografie a fMRI mohou poskytnout hodnotn Apalický syndrom neboli vegetativní stav (nově Syndrom areaktivní bdělosti) (dalšími názvy jsou coma vigile nebo protrahované kóma) je zvláštním typem poruchy vědomí.Jedná se o těžké postižení kůry či subkortikálních struktur při zachované funkci mozkového kmene.Tento stav bývá obvykle ireverzibilní (tzv. perzistentní vegetativní stav), ale může být i pouze.

Magnetická stimulace mozku pro zpomalení Alzheimera - Úvod

  1. Tato terapeutická forma je svým způsobem pokračováním multimodální stimulace a cílem prezentace objektů a aktivit denního života, které vedou ke zlepšení vnímání i v této fázi ještě častých poruch vnímání (obr. 5). Tímto způsobem dochází k iniciaci prvního procesu učení a zlepšení pozornosti. Obr. 5
  2. Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR Multimodal Imaging with Simultaneous EEG-fMRI Souhrn Simultánní snímání elektroencefalografických dat a funkční magnetické rezonance je mo-derní multimodální zobrazovací metoda používaná v neurozobrazování. Integruje v sobě výhodné vlastnosti obou modalit
  3. Multimodální vnímání . Zejména stimulace při 30-40 Hz vedla k tomu, že se zvířata dívají na známý obraz po dlouhou dobu, jako by to bylo u neznámého, i když nevěděla ke stejnému chování při průzkumu, jaké je obvykle spojeno s novostí
  4. Multimodální antidepresiva. Kombinaují působení na 5-HT receptory a inhibice SERT) (Dale et al., 2015) [1] Vilazodon; Vortioxetin [1] NaSSa - noradrenergní a specificky serotonergní antidepresiva. Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant; Antagonisticky na: Alfa-2-adrenergn

Multimodální neurozobrazovací techniky se používají a vyvíjejí paralelně se standardními unimodálními neurozobrazovacími technikami. Lidský mozek je velmi komplexní systém a je zřejmé, že informace obsažené v jedné modalitě nemohou tento systém plně popsat Od r. 2008 začíná spolupráce s Radiodiagnostickou klinikou FNB na vypracování metodiky Diffusion tensor imaging a příbuzných technik zaměřených na integritu traktů bílé hmoty mozku (dr. Kašpárek, dr. Keřkovský, dr. Šprláková, dr. Přikryl) a na multimodální zobrazování pomocí kombinace fMRI, DTI a VBM

Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice: cs_CZ: dc.title.alternative: Multimodal constructions: language and gesture as embodied cognition: cs_CZ: dc.type: Vědecký článek: cs_CZ: uk.abstract.en: Language interaction is a multimodal phenomenon. Although traditionally deemed mere epiphenomenon of language, co. Facio-Orální-Terapie FOT Terapie poruch komunikace, jako aphasie, dysarthrie a dysphonie Terapie poruch polykání 1 2 3 Multimodální stimulace Hlavní zaměření této ranné terapie spočívá v konsekventním provádění senzomotorické stimulace, která osahuje multisenzorické stimuly specializované léčebné postupy speciální farmakoterapie (např. lokální aplikace botulotoxinu, kontinuální infúze apomorfinu, aj.), specializovaná neurorehabilitace, stereotaktická neurochirurgie (včetně indikací hluboké mozkové stimulace), monitorování účinku nových farmak a další nově vyvíjené a ověřované postup Druhy motorické a senzitivní stimulace při paréze periferního nervu. 2. Zásady a postupy při akutním poranění (např. protokol Peace and love, RICE, PRICE) 3. Respirační fyzioterapie, kondiční prvky, využití respiračních pomůcek. 4

Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR (Multimodal Imaging with Simultaneous EEG-fMRI). Česká a Slovenská Neurologie a neurochirurgie . Praha: Ambit Media, 2012, 75/108, No 1, p. 18 - 22 Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice Multimodal constructions: language and gesture as embodied cognitio

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. přednosta kliniky - I. neurologická klinika vedoucí výzkumné skupiny senior - Výzkumná skupina Milana Brázdil Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) představuje neinvazivní a dobře tolerovanou metodu, která spočívá v administraci stejnosměrného proudu o velmi nízké intenzitě. Stejnosměrný proud, působící mezi 2ma a případně více elektrodami (anodou a katodou) umístěnými na hlavě stimulovaného, má za. Optimalizace optické pinzety pro multimodální holografický mikroskop. Optimization of optical tweezers for multimodal holographic microscope. Zobrazit/ otevřít. appendix-1.pdf (774.2Kb) final-thesis.pdf (8.863Mb) review_72505.html (9.224Kb) Autor. Vaverka, Jan. Vedoucí prác Stimulace probíhá sledováním obrazu šachovnice na monitoru, kdy se pravidelně střídají černá a bílá pole šachovnice, odpovědi se snímají z mozkové kůry pomocí povrchových elektrod v oblasti týla. multimodální facilitace kortikální motorické kontroly u pacientů s jednostrannou slabostí po cévní mozkové.

Stimulace sym-patiku způsobuje tachykardii, zvýšení tepového objemu, srdeční práce a spotřeby kyslíku v myo- Klíčová slova: pooperační bolest, multimodální analgezie, analgezie podle typu výkonů, algoritmy léčby bolesti. Post-operative pain management Every operation is connected with acute pain. Pain management is a. SOUHRN Každý pacient má právo na adekvátní analgezii a každý zdravotník by měl k léčbě bolesti aktivně přistupovat. Základním pilířem moderní léčby bolesti je multimodální farmakoterapie, na kterou navazují intervenční techniky léčby bolesti, chirurgická léčba bolesti, pasivní a aktivní rehabilitace, psychoterapie a také řada podpůrných a alternativních.

Multimodální a funkční neurozobrazování - Ivan Rektor

  1. Multimodální asociativní kůra. Emocionální výraz může být obtížné nebo nemožné nebo zachycení tohoto v jiných, stejně jako untie emocí stimulace, která je přijímána. Možná vás zajímá: Prosopagnóza, neschopnost rozpoznat lidské tvář
  2. Světelná stimulace, resp. brýle, jsou klasického provedení, z tvrdého plastu, s diodami umístěnými uvnitř brýlí (po 6 diodách na každé straně). Zvuková stimulace , prostřednictvím sluchátek, využívá režim Spectrastrobe (někde jsou technické zvuky, někde hudba)
  3. prostřednictvím stimulace jejích tří klíčových faktorů: infrastruktura, lidé, instituce (3i: Realizuje soubor opatření v oblasti udržitelné multimodální městské mobility, revitalizace municipalit a budování zelené infrastruktury. Zároveň reflektuje potřebu přizpůsobení s
  4. Invazivní stimulace a registrace je obvykle vý-hodná a proto častá. IONM se skládá ze dvou hlavních částí: mo-nitorace a mapování. Monitorací se rozumí sledování integrity, resp. vodivosti určité dráhy opakovaným stejných EP a sledováním změn odpovědí v čase. Mapování znamená vyhle
  5. - 5 - Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce prof. Jiřímu Janovi za úinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé diplomové práce
  6. , serotonin, bradykinin, P-substance), aplikací kyseliny acetylosalicylové, nesteroidních antirevmatik, derivátůpyrazolonu. zBlokádou nocicepční stimulace na spináln

Hlavní metodické přístupy zahrnují multimodální zobrazování mozku, behaviorální a psychologické testování. Návaznost na zdravotnický provoz PK umožňuje detailní popis klinických parametrů subjektů. jako jsou repetitivní transkraniální magnetická stimulace nebo fMRI neurofeedback amygdaly. Probíhající projekty zlepšení kvality spánku, stimulace apetitu, anxiolýza Multimodální analgezie Derry et al., Cochrane Database Syst Rev 2013 1647 pacientů NNT 50% VAS Délka účinku ibuprofen 200 + paracetamol 500 1,6 69 % 7,6 hod ibuprofen 400 + paracetamol 1000 1,5 73 % 8,3 ho a přímá mozková stimulace) na bázi znalostí o dysfunkčních neuronálních okruzích a neu-roplasticity (17). Schizofrenie a nové možnosti léčby Schizofrenní porucha je chronické onemoc - nění mozku postihující 1 % dospělé populace, tj. zhruba 26 millionů lidí na celém světě. Patř

Apalický syndrom - WikiSkript

Multimodální monitorování mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním traumatem a subarachnoidálním krvácením v neuro intenzivní péči Download PDF English info Multi‑Modal Monitoring of the Brain in Patients with Severe Craniocerebral Trauma and Subarachnoid Hemorrhage in Neurolocritical Car Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako vtělená kognice1,2 Eva Lehečková — Jakub Jehlička ABSTRACT: Multimodal constructions: language and gesture as embodied cognition. Language interaction is a multimodal phenomenon. Although traditionally deemed mere epiphenomenon of language

Rehabilitace je nedílnou složkou vyspělé zdravotně sociální politiky. Měla by vždy navazovat na postupy akutní medicíny a tím zvyšovat kvalitu života. Přinášíme recenzi na překlad důkladné monografie Marcely Lippertové-Grünerov Přednosta neurochirurgické kliniky Od promoce v roce 1988 zaměstnán na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1991 atestace I.stupně v oboru chirurgie, 1996 atestace II.stupně v oboru neurochirurgie. Od 1.1.1997 zástupce primáře neurochirurgického oddělení, 1.11.1997 jmenován primářem. V roce 2000 obhajoba kandidátské disertační práce.

Tato terapie se zaměřuje hlavně na psychosociální aspekty. Například emoční stimulace některých lidí v různých situacích (ve vztazích, s přáteli a rodinou) je mnohem vyšší než to, co je považováno za normální. To může mít za následek emoční výkyvy, jako je extrémní hněv 3. Stimulace vstupu privátních investorů do železničních projektů. Nadcházející strategický dokument se bude muset zabývat také vyvážením legislativního rámce mezi jednotlivými druhy doprav: 1. Implementace poplatků za emisi CO 2: a) Zdanění paliv užívaných v letecké a námořní dopravě

Vhodné je volit multimodální analgetickou terapii Imunitní stimulace kůže se projeví v potlačení růstu Staphylococcus intermedius, hojne zastoupených na kůži atopického pacienta. Vnitřní aplikace zas potlačuje disbiózu a růst patogenní flóry střevního traktu K dnešku existuje celosvětově několik set klinických studií v oblasti AVS technologie. Všechny bez výjimky potvrzují účinnost principu AVS technologie, tzv. efekt přeladění frekvence, který byl objeven a bezpečně prokázán už v letech 1935-52 anglickým psychoneurofyziologem Grey Walterem (postupně s několika týmy). Pozdější studie se zabývají působením AVS. Domov se zvláštním režimem POHODA a nový pavilon OÁZA poskytuje sociální službu se specializací na onemocnění: Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí, vaskulární demencí a jinými formami demence, u klientů kteří jsou mobilní, případně se pohybují pomocí kompenzačních pomůcek K podporovaným oblastem patří rozšiřování a propojování investičních ekosystémů, stimulace inovativních veřejných zakázek, implementace digitálních služeb k posílení neurovědeckého výzkumu, vývoj nové generace pokročilých elektronických a fotonických 2D zařízení, systémů a senzorů, 2D zařízení a systémy. Je to optimalizovaný stav mozkové činnosti po 15 minutách stimulace na frekvenci gama. Neurotechnologie je účelné také používat aktivně pro sestavování týmů a výběr nových hráčů. • Neurotechnologie a multimodální biofeedback (srdce, dýchání, teplota kůže, tepová frekvence, mozkové potenciály atd.

Metodologické aspekty multimodální konverzační analýzy a její relevance pro výzkum interakce ve třídě (Methodological aspects of multimodal conversation analysis and its relevance for research in classroom interaction). In Konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). 2020 Optimalizace optické pinzety pro multimodální holografický mikroskop. Optimization of optical tweezers for multimodal holographic microscope. Zobrazit/ otevřít. appendix-1.pdf (774.2Kb) final-thesis.pdf (8.863Mb) review_72505.html (9.224Kb) Autor. Vaverka, Jan. Vedoucí prác Třetí vlna KBT, integrovaná a multimodální terapie. Vyvinuta v 21. stol. Paulem Gilbertem. Zahrnuje prvky KBT, vývojové, evoluční a sociální psychologie, neurověd a budhistické filosofie. aktivace, stimulace za účelem dosažení zdrojů, cílů. Martin Sameš: Multimodální monitoring u SAH a terapie vasospasm David Krahulík: Bezrámová a bezpinová metoda pro provedení hluboké mozkové stimulace. Eva Brichtová: Hipokampální skleróza a klinické výsledky u pacientů operovaných pro epilepsii temporálního laloku Multimodální CT vyšetření mozku u akutních pacientů s ischemickým iktem poskytuje významné informace pro indikaci k léčbě. CMP česká multicentrická v přípravě 11 Oxantil česká multicentrická v přípravě 12 Transkraniální stimulace el. proudem česká multicentrická v přípravě 13 MiRNA česká multicentrická.

10 reasons why you will fall in love with MU . Ask our ambassador . Researc Přístroje pro multimodální monitoraci (tkáňová oxymetrie a mikrodialýza) 35. Přístroje pro mimotělní náhradu funkce srdce a plic Repetitivní transkraniální stimulace 100. Přístroje spánkové laboratoře 101. ET - Elektrokonvulzivní terapie 102. Váhy a výškoměry 103. Gynekologický vyšetřovací stů

EEG Institut přichází na český a slovenský trh s novinkou. Nabízí totiž kurzy a praktická školení spolu s přístroji pro EEG Biofeedback tak i multimodální biofeedback, jako je biofeedback dýchání, biofeedback srdce (HRV) a cév, biofeedback kožní vodivosti (GSR), biofeedback svalů (EMG), biofeedback teplotní, biofeedback pomalých mozkových potenciálů a jiných modalit (relational memory) - multimodální syntéza - otázkou také je, zda domnělá dominantní role v prostorové orientaci není dána tím, že jde o jeden z nejstudovanějších typů chování. • Jak uvidíme na příkladech z různých typů chování a učení, je dost možné, že prostorová paměť je pouze určitou podskupino

Video: Historicky V. Český Národní Kongres Bazální Stimulace ..

(PDF) Multimodální konstrukce: jazyk a gestikulace jako

Razantní nástup výkonné výpočetní techniky v posledních letech přináší zcela jedinečnou příležitost efektivně aplikovat pokročilé výpočetní metody a modely strojového učení na rozsáhlá elektrofyziologická a multimodální data. Exponenciální nárůst úložných kapacit současně umožňuje strojové zpracování objemných, několikadenních. Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR Česká verzia English info Multimodal Imaging with Simultaneous EEG-fMRI Simultaneously recording electro-encephalograms with functional magnetic resonance ima­ging data is a new, multimodal neuro-imaging method that integrates the advantages of both modalities.. S unikátním standardem oscilace studentů byla navíc změněna svítivost estetické stimulace, což způsobil rutinní oscilaci studentské dimenze. Fourier rychle změnil vzorec Hz, vědci odstranili oscilační amplitudu studentské dimenze při pravidelnosti značení (1.25 The). Oscilační amplituda ukazuje houževnatost PLR

Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020 Detail. 2016. NV16-30805A, Efekt neinvazivní stimulace mozku na hypokinetickou dysartrii, mikrografii a mozkovou plasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Multimodální komunikace člověk-stroj Multimodal man-machine communication. Abstract: Práce se zabývá tématem multimodální komunikace člověk-stroj, specifickou oblastí oboru umělé inteligence. Na základě odborné literatury charakterizujeme toto odvětví vědy, popisujeme multimodálními techniky komunikace člověk-stroj a. funkce systému pro multimodální a pěší navigaci projekt: Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci (TA01031838) výzkumná zpráva č.: 8/2013 2013 Zpracovatel: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha1, 110 00 Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc •Multimodální analgetické postupy snižují spotřebu opioidů a mohou snižovat i riziko. •Použití opioidů se speciálním profilem (metadon Vorobeychik, Y et al., 2008, buprenorfin Koppert, W et al., 2005) •Antagonisté NMDA receptoru (ketamin, dextrometorfan, memantin Suzuki, 2009, Lee M 2011) •Koxiby a paracetamo

Možnosti Rehabilitace Pacientů Po Těžkém Poranění Mozku

Co je reminiscenční terapie. stimulace, trénink, léčba vzpomínek, např. poznávání starých fotografií, sledování filmů z archivů, prohlížení a četba starých novin, připomínání, opakování a záznam významných uplynulých událostí života a práce STIMULACE PLASTICITY MOZKU Nárůst mozkových buněk, jak neuronů a jejich větvení, tak i nárůst glií Nárůst počtu synapsí neuronů Narůst neurotransmiterů na synapsích Rozšíření a aktivita mozkových drah Učení podporuje rozrůstání příslušných mozkových struktur - příklad fMRI v souvislosti s užíváním prstů.

Muzikoterapie - Music therapy - abcdef

Akutní pankreatitidou se v posledním desetiletí zaobírala řada článků i knih, v češtině však dosud souhrnná monografie chyběla. Kniha, která je výsledkem celoživotních zkušeností autora, předkládá aktuální poznatky výzkumu i jejich klinickou interpretaci s koncepcí postupů a konkrétními odkazy vající stimulace z periferie vede na úrovni zadních rohů míšních ke zvý-šení počtu a změněné odpovědi receptorů drah zahrnutých ve vedení Patří sem například multimodální analgetické postupy, které snižují spotřebu opioidů a mohou snižovat i riziko vzniku hyperalgezie. Lze použít i opioidy se speciálním.

Správná léčba chronické bolesti je multimodální, zahrnující farm a-koterapii, fyzikální léčbu, invazivní léčebné postupy, psychoterapii a další. Invazivní techniky léčby bolesti se používají buď jako doplněk Stimulace přesně definovaným elektrickým proudem tlumí vedení či vnímání bolesti. Literatura 1 Jako jedna z prvních forem je používána multimodální rehabilitace, při které se zároveň provádí multisenzorická stimulace (farmakologická, elektrická, navázání dialogu, a to v oblasti orofaciální, chuťové, olfaktorické, auditivní, taktilní apod.). Při celém procesu má lékař nezastupitelnou roli

Pomocí multimodální léčby se zařazenou systémovou chemoterapií je od konce osmdesátých let možné trvale vyléčit Jeho efekt je stimulace růstu buňky tím, že aktivace vazbou IGF1 a IGF2 spustí kaskádu re-akcí končící proliferací a inhibicí apoptózy. Expres U těchto pacientů by měla být prováděna především tzv. multimodální stimulace. Mezi možnosti terapeutické stimulace může patřit stimulace farmakologická, elektrická, magnetická, bazální, orofaciální, kinestetická, proprioceptivní, vestibulární, akustická či taktilní profil, multimodální antidepresiva, bez-pečnost. Summary Juřica J. Trazodone- pharmacological profile of multimodal antidepressant The article reviews the molecular mech-anisms of action of trazodone and thus reveals the basic principles of its antide-pressant action at higher dosages while preserving its good tolerability and safe-ty Dále platí totéž, co u jiné chronické bolesti: příčiny, které ji způsobují, nejsou vždy spolehlivě identifikovatelné a intenzita obtíží je vždy vyšší, než odpovídá intenzitě stimulace - způsobuje velké psychické i tělesné utrpení, a tím závažně ovlivňuje kvalitu pacientova života

Pacient ve vegetativním stavu a jeho rehabilitace

• stimulace poptávky veřejných zadavatelů po pokročilých technologiích a inovativních produktech a službách; zadávání veřejných zakázek, jež • Výzvou je posílení udržitelné multimodální městské mobility založené na kombinaci veřejné hromadné a cyklo a pěší dopravy a vytvoření systémů, kter Language interaction is a multimodal phenomenon. Although traditionally deemed mere epiphenomenon of language, co-speech gestures and other non-verbal means are crucial to all aspects of communication Multimodální terapie ( MMT) je přístup k psychoterapii navržený psychologem Arnoldem Lazarem, který v psychoterapii vytvořil termín behaviorální terapie.Je založen na myšlence, že lidé jsou biologické bytosti, které myslí, cítí, jednají, cítí, představují si a interagují - a že psychologická léčba by měla řešit každou z těchto modalit • snížení, zmenšení, převod, přepočítání, oprava, sleva • chemická reakce, při níž klesá oxidační číslo prvku, např. odebírá se kyslí

Vnímání - Percy George Shute - Wikipedi

Před, během i po operaci Chirurgické a jiné invazivní zákroky i následné pooperační období se kromě anestezie neobejdou bez dostatečné léčby bolesti. Aby bylo možné v perioperační péči účinně zvládnout bolest při snížené spotřebě opiátů (a tedy i jejich slabších vedlejších účincích), vzrůstá význam multimodální analgetické strategie. Celkovou. Multimodální neurozobrazování nám také umožňuje blíže nahlédnout do procesu etiopato-geneze řady onemocnění, může nám být užitečné v pochopení, jak tato onemocnění vznikají, podob - ně jako videntifikaci potenciálních cílů pro farma - kologickou a chirurgickou léčbu (Brázdil et al., 2006

Abstract: The content of the work is to design and implement swarm intelligence global optimization algorithm package for the search for stable atomic and molecular cluster structures, design of their quality analysis and its implementation and several basic improvements are proposed and their benefits for solving structural optimization for atomic clusters of different sizes with potencial. Trojanova 13, 120 00 Praha 2, tel. 224 358 540, pevná linka 224 923 098, fax 234 358 64 Intraoperační invazivní i neinvazivní stimulace, snímání a hodnocení nativního a stimulovaného elektromyografického záznamu a neurografie na operačním sále v průběhu operačního zákroku. Monitorace je multimodální a mnohokanálová, soustavná po celou dobu operačního zákroku Důraz na multimodální analgezii a snaha o im-plementaci tzv. konceptu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) do klinické praxe ve všech modalitách při syndromu z odnětí dochází ke ztrátě stimulace a současně jejich nedostatku, která se manifestuje tremorem, dysforií, tachykardií, anxietou, křečem Neinvazivní mozková stimulace a její efekt na kognitivní výkon a mozkovou plasticitu - Dominik Pižem (3. r) Klinické, zobrazovací a genetické markery degenerativních onemocnění mozku - Michal Klíma (5. r) Pozn.: Zájemci se mohou hlásit na neobsazená místa /uvedená kurzívou/ ke konkrétnímu garantovi. Odpolední. prvkům bazální stimulace, které velmi účinně napomáhají zvýšit komfort jak pro pacienta, tak i pro pečující samotné. Využívali jsme prvky multimodální terapie bolesti, které výrazným způsobem snižují pocitové vnímání bolesti nemocného a jiných zatěžujícíc