Home

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb pdf

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb — Academi

Průvodce sociálním systémem v roce 2009 - MPS

  1. > Odborná a naučná literatura > Právo > Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Čiberová Hana, Mach Petr, Janečková Eva. Výrobní číslo: 978-80-7554-009-6 EAN: 9788075540096.
  2. Průvodce systému poskytování sociálních služeb. autor: Mgr. Jana Marie Landová publikováno: 13.06.2016 Při psaní knihy Průvodce systémem poskytování sociálních služeb kolektiv autorů využil své znalosti a zkušenosti získané působením v oboru sociálních služeb i osobní účastí v terénu
  3. Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucí diplomové práce Bc. et Mgr. Iloně Kostadinovové za vedení této práce, za její odborné rady a as, který mi věnovala
  4. Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a..
  5. Samozřejmě toto Průvodce systémem poskytování sociálních služeb PDF Stáhnout knihu je velmi zajímavé pro vás číst. Není třeba nakupovat, protože nabízíme bezplatné pouze stahováním zde

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb - Hana

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb BOOKS

Janečková Eva,Čiberová Hana,Mach Pet Evroý sociální fond METODA IPS (Individual Placement and Support) které jsou potřebné pro poskytování služby IPS. Některé kapitoly jsou určené těm, kterých se V některých zemích spolupracují na uplatňování IPS sociální služby a úřady práce se systémem zdravotní péče o duševní zdraví Při poskytování doprovázení v této oblasti se jedná o zajištění podpory a pomoci při řešení obtížných či problematických situací, které souvisejí s péčí o svěřené dítě. Je zřejmé, že pěstounská rodina je příjemcem řady dalších služeb, kdy se může jednat o služby sociální, školské či zdravotní Stručný průvodce systémem místních rozpočtů 10 Část II Komunální rozpočty v otázkách a odpovědích 54 Část III Výstupy z průzkumu zaměřeného na komunální rozpočty a zapojování veřejnosti do rozpočtového procesu 76 Zdroje a literatura 92 000-00-00000-00- 978-80-87123-06-5 Transparency InTernaTIonal - Česká. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Úvody, přehledy a průvodce; Dějiny; Ekonomická sociologie; Teorie a metodologie; Učebnice a skripta

Průvodce systému poskytování sociálních služe

Informace: Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Právo, politologie, sociologie Anag Popis produktu: Kniha Průvodce systémem poskytování sociálních služeb: Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a. Největší výběr za nejlepší ceny zboží Průvodce systémem poskytování sociálních služeb mach petr, čiberová hana, janečková eva v nejvyšší kvalitě Každá organizace vnesla do poskytování sociálních služeb nadšení a entusiasmus, ale neexistovala jednotná pravidla, která by stanovila základní podmínky a kvalitu služeb. Zároveň nebyla vytvořena instituce, která by pracovníky sociálních služeb zastřešovala, nebo řešila jejich problémy, pochybení atd Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Kto napisał książkę Průvodce systémem poskytování sociálních služeb? Autorem jest Eva Janečková, Hana Čiberová, Petr Mach. Oceny, recenzje, ciekawostki i informacje o książce. Booxy - Baza książek že má daná organizace více oddělení (např. nemocnice, úřady), nebo více služeb zaměřených na různé cílové skupiny, případně na různé formy poskytování sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové), je za jedno pracoviště považováno dané oddělení nebo služba. Příklad

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Chci zůstat doma Financování a nákladovost sociálních služeb Peovatelská služba v ýeské republice Paliativní pée AUTISMUS - PRAKTICKÁ PŘÍRUýKA PRO RODIýE. Systém zdravotní péče v České republice Název vzdělávacího materiálu: CZ.3.22/3.3.07/14.04363 Zachraň (si) život Projekt je spolufinancován z prostředků ERD c) JUDr. Eva Janečková, Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach: Průvodce systémem poskytování sociálních služeb; Křest knihy: d) Komunitní rámec přátelský k autonomii jednotlivce. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.: SIPS; zachování a kultivování alespoň dílčí autonomie a podpor sdružení, neziskových organizací a sociálních služeb. Jejich posláním je poskytování všestranné podpory v průběhu života, jednak po stránce pedagogické a profesní (volba povolání, další vzdělá-vání), sociální (poskytování základního a odborného sociálního poradenství, vyplývající ze zákon Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Petr Mach Zobrazit knihu 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenář

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Stáhněte

Eva Janečková, Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach: Průvodce systémem poskytování sociálních služeb; d) Komunitní rámec přátelský k autonomii jednotlivce. MUDr. Zdeněk Kalvach, Sc.: SIPS; zachování a kultivování alespoň dílčí autonomie a podpora smysluplné naplněnosti života i při omezené autonomii jako nástroj Kompletní technická specifikace produktu Průvodce systémem poskytování sociálních služeb - Eva Janečková a další informace o produktu

Standardy kvality sociálních služeb vymezují systém dalšího vzdělávání, a tedy i jeho ověřování inspekcí kvality sociálních služeb. Standardy kvality 9. Personální a organizační zajištění sociální služby a 10. Profesní rozvoj zaměstnanců jsou uvedeny v Tabulce č. 1 Vzdělávání a standardy kvality. Oddíl II 2.2 Reforma sociálních služeb a lidé. Specializace druhů pomoci pro jednotlivé skupiny příjemců, kde znakem příslušnosti kcílové skupině byla příslušnost ke stejné statusové skupině se společnými (stejnými) potřebami: chudí, nemocní, nevyléčitelně nemocní, děti - sirotci a starci, proběhla pod vlivem všeobecné racionalizace a vývoje společenského.

obor Sociální činnost, Grada obrázek Arnoldová, A. Sociální péče, 2. díl, učebnice pro obor Sociální činnost, Grada obrázek Arnoldová, A. Sociální péče, 2. díl, učebnice pro obor Sociální činnost, Grada obrázek Janečková, E a kol. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb, Anag obráze v neposlední řadě také sociální politika v oblasti sociálních služeb. Přílohu tvoří průvodce dalšími zdroji v dané oblasti pro zájemce o rozšíření poznatků o dané oblasti, základní výkladový slovník nejdůležitějších pojmů a soubor diskusních témat a otázek Katedra křesťanské sociální práce Sociální a humanitární práce Ludmila Vacková Etická problematika inspekce kvality sociálních služeb z pohledu inspektorů - specializovaných odborníků Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 201

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb - www

že má daná organizace více oddělení (např. nemocnice, úřady), nebo více služeb zaměřených na různé cílové skupiny, případně na různé formy poskytování sociálních služeb (terénní, ambulantní, pobytové), je za jedno pracoviště považováno dané oddělení nebo služba. Příkladem: v jedné nemocnici je možn 6. časový rozsah poskytování sociálních služeb, 7. kapacita poskytovaných sociálních služeb, 8. plán finančního zajištění sociálních služeb, 9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f) Kniha: Průvodce systémem poskytování sociálních služeb: (EAN:9788075540096) máte možnosť kúpiť na Literama.sk. Vydal ANAG poskytování sociální služeb sluchově postiženým v Ústeckém kraji. Primárním cílem registrace do Databáze je vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace Systém sociální služeb - legislativa - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění (druhy služeb, příspěvek na péči, stupně závislosti, smlouva o poskytování sociálních služeb,); charakteristika základních sociálních služeb; standardy kvality v sociálních

MARC21: Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice — 2006, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototy- Pro účely poskytování podpory je (jsou): a) poskytovatelem správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NAVAZUJÍCÍM OBDOBÍ 2022-2024. Upozorňujeme, že všem poskytovatelům, kteří jsou zařazeni do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, a kterým bylo vydáno Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování služby v rozsahu. sociálních služeb a nastavil předběžný výhled financování sociálních služeb poskytovaných na území Města Blansko do roku 2013. Nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který obcím ukládá povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám neb

Sociální služby jsou poskytovány zejména v následujících formách: a) poskytování technických pomůcek včetně souvisejících služeb, b) služby osobní asistence, které zahrnují i průvodce, předčitatele a tlumočníky, c) služby řešící dopravu zdravotně postižených žáků do škol a zařízení Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou - Vytvoření a implementace webového portálu sociálních služeb a IT modulu pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby. - Poskytování technické podpory a údržby (maintenance), které se sjednávají na dobu neurčitou, minimálně však na dobu 5 let, od předání dokončeného webového portálu Předmět innosti: základním předmětem innosti je poskytování sociálních služeb dle § 49 zákona . 108/2006 Sb. o soc. službách - domovy pro seniory § 40 zákona . 108/2006 Sb. o soc. službách - peovatelská služba Registrace služby: pod .j. MSK 201234/2008, ze dne 18.12. 200

poskytování služeb Zúčastněné strany shodně zmiňovaly potřebu zlepšení plánování i poskytování služeb a distribučních systémů. Jednotlivé náměty volaly po tom, aby byla věnována větší pozornost nákladům, umístění, personálnímu zajištění, faktoru dopravy, rozvržení a načasování, což jsou klíčov Průvodce systémem zdravotní péče naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, Tarify upravuje nizozemské Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy dvakrát ročně: 1. ledna a 1. července. Enterprise Europe Network - poradenství v oblasti poskytování služeb, usazování a vysílání pracovníků v EU/EHP a prostřednictvím odborné práce s rodinným či jiným sociálním systémem. Dětské krizové centrum naplňuje svojí činností principy, které vyplývají z Úmluvy o právech dítěte. OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 1) Registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. vydaná Magistrátem hl. města Prahy dn Na stránkách osobní asistence byly zaktualizovány vyhlášky a zákony s účinností změn k 1.1.2015, zejména zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), prováděcí vyhláška k zákonu (505/2006 Sb.) - viz záložka sociální služby, stránka sociální dávky, zákon 329/2011 Sb. o poskytování sociálních dávek. V roce 2018 jsme pokračovali v poskytování poradenství napříč celým spektrem sociálních a zdravotních služeb. Sociální pracovnice je prvním kontaktem pro osoby v seniorském věku nebo jejich pečující rodinné příslušníky a pomáhá jim se zorientovat vsituacích, které ssebou přináší stáří

OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 1) Registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. vydaná Magistrátem hl. města Prahy dne 4. října 2007 na tyto služby: • krizová pomoc • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi • telefonická krizová pomoc - Linka důvěry DK pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.8: Víceleté financování sociálních služeb Anotace opatření Odbor sociálních služeb MMP zahájí jednání s vedením města a Ekonomickým úřadem MMP o možnostech víceletého financování vybraných sociálních služeb - pilotní projekt nabízíme proto poskytovatelům sociálních služeb stručného průvodce strategickým plánováním včetně metodiky dvoudenního pracovního workshopu. i když jsme byli často konfrontováni s názorem, že současná doba je v oblasti poskytování sociálních služeb velmi nepřehledná a nevyzpytatelná vatelem služeb v dané rodině. V poslední době silně pociťujeme nutnost zreformovat systém poskytování služeb pro děti s komplexními potřebami (resp. děti vyžadující komplexní služby), a sice tak, aby služby byly koordinovány pro rodiny a ne rodinami samotnými. V současném systému služeb

podoby praktického průvodce modelovým procesem analýzy potřeb, ureného koordinátorům Např. zákon ÿ. 108/2006 Sb. o sociálních službách definuje síť sociálních služeb jako světová protidrogová politika a které realizuje prostřednictvím poskytování specializovaných služeb Tento průvodce se týká všech mobilních osob, tj. osob, které se pohybují mezi člen-skými státy Evroé unie (EU), aby zde pracovaly, studovaly, trávily penzi či jen krátkou dovolenou. Pojednává o tom, jak se nároky těchto osob na sociální zabez-pečení pohybují společně s nimi. Účelem tohoto průvodce je poskytnout snadn ESF Evroý sociální fond které jsou vytvářeny širokou veřejností systémem daní, poplatků a příspěvků, měly by být používány tak, aby jejich poskytování v konečném důsledku sloužilo k naplňování cílů, které mají dopad na celou společnost nebo konkrétní region principů služeb v daných tématech a nástin možných postupů při poskytování služeb. Publikace Inovovat může každý. Základní principy inovativních přístupů a služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, byla vytvořena pro potřeby výzvy č. 76 interním týmem MPSV ve spolupráci s výše zmíněnými odbornými týmy

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Opav

Průvodce studiem - vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se se psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví. tak v rovině samotného výkonu profese systémem opakovaných individuálních profesních registrací (Špirudová, 2015, s. 11) služeb (informační management). Informační společnost, jak již bylo uvedeno v prvních řádcích s informačním systémem a byli, vývoj informačního systému stále motivováni k jeho efektivnímu užívání.6 Z hlediska rychlosti poskytování informací je velkou výhodou elektronická pošta

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb Dumknihy

Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX: přidejte vlastní popisek. Aktuální znění 02.08.2021 - 31.01.2022 (verze 129) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu 23p), ag) Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy 38d). Pracovnělékařské služby. Charakteristika primární péče PP je koordinovaná komplexní zdravotně-sociální péče, která je poskytována zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se Poskytování léčebných přípravků Plánování péče pomocí průvodce v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky 505 / 2006 Sb. Předvyplněné číselníky příznaků, cílů a činností pro většinu služeb sociální péče (DS, DZR, DOZP, Denní a týdenní stacionáře, Chráněné bydlení, Centra denních služeb, Odlehčovací služby, Pečovatelská služba aj. systémem. • Omezení dublování činností a časová úspora. OSPOD, školy, sociální služby, policie, Probační a mediační služba, volnočasová zařízení (DDM, rodinná centra atd.), lékaři, rodiče a dítě. • Setkání mini- poručenství, poskytování zvláštní ochrany dětem, které nejso (nejen sociální služby) (nejen pravomoci, ale i role) (všechny děti, nejen ohrožené při poskytování služeb a návrh možných metod použitelných v jednotlivých tématech analýzy současného stavu 1. Koordinovaný průchod systémem 2. Měření dopadu služby a EBP 3. Participac

Rozum a Cit Registraci poskytovatele sociálních služeb v oblasti - Odborné so-ciální poradenství. Dne 4. 2. 2013 udělil Krajský úřad Středočeského kraje Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v několika oblastech, z nichž vybíráme Při poskytování ošetřovatelské péče vietnamskému pacientovi se může sestra setkat s bílou pokrývkou hlavy, aby sociální služby prováděly nábor zaměstnanců z řad imigrantek Průvodce systémem zdravotní péče České republiky: informační příručka pro cizince.. Standardy kvality sociálních služeb. Definice jednotlivých standardů, význam standardů z pohledu zabezpečení kvality služeb pro uživatele, pro pracovníky v dané sociální službě. Služby sociální péče a sociální prevence a jejich vazba na speciálně pedagogické poradenstv

d) pro průvodce dítěte 150,0 Kč/den. (2) Příspěvek na zaopatření dítěte a průvodce dítěte v dětském domově pro děti do 3 let věku se hradí souhrnně za kalendářní měsíc, podle počtu dnů pobytu dítěte a průvodce dítěte v tomto zdravotnickém zařízení Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte se i rozsah poskytování služby velmi liší podle konkrétních potřeb každého jedince. Služby u klientů zajišťují pracovníci v sociálních službách - asistenti, kteří dodržují dohodnutou zakázku týkající se pomoci a podpory klienta ve vymezených oblastech. Tu s kliente Predmet nie je určený výhradne medikom, tak na ňom stretnete aj nemedické obory, ktoré sa zaujímajú viac o sociálnu tématiku. Nedoporučujem veľmi tento predmet v prvých 3 až 4 rokoch, lebo málokto sa zaujíma o sociálne záležitosti v tomto veku, ale hlavne na SRZk z VZMP sú aj sociálno-systémové otázky a vtedy sa to veľmi hodí, takže najlepšie je to zapísať v 5. % f s if ill I Kraj vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 102053 Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace - Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu TIC ZZ01898.0007. Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtman

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku červenec 2012 5 Nad systémem důchodového pojištění vykonává dozor spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) Tento průvodce by Ti měl poskytnout všechny zásadní informace o zásahu v terénu. Dozvíš se v něm, jak ochránit nejen svoje tělo, ale druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby v České republice. Pod Diakonií ČCE je sdruženo více než 30 středisek s různým Postup při poskytování. 1 Projekt Sociální integrace v Praze2 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 1..

pro poskytování služeb a zlepšení podmínek financování služeb Opatření 1.6 Podpora poskytovatelů sociálních služeb v oblasti propagace jejich činnosti prostřednictvím webových stránek OSS. Cíl 5: Vzdělávání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a návazných služeb Opatření 5. a pro pokladnu, WIFI router, GPS zařízení, mobilní průvodce, apod.), c) pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu (infobox), d) zbudování WC v prostorách TIC, e) drobné stavební úpravy v prostorách TIC k vybudování bezbariérového přístupu (např Zatímco resortu ministerstva práce a sociálních věcí je poskytování poradenských služeb systematicky rozvíjeno, na podporu tohoto rozvoje jsou každoročně vyčleňovány finanční prostředky a poradcům je poskytováno metodické i informační zázemí, v resortu ministerstva školství jsou poradenské služby v oblasti.

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb (Eva

Jak je dále uvedeno v Národním akčním plánu [8] demografické stárnutí populace klade nároky a požadavky na sociální a zdravotní péči, na zefektivnění poskytování sociální a zdravotní péče, s cílem rozvíjet všechny druhy sociálních služeb Poradenství v oblasti cestovního ruchu a dovolených Informování zákazníků - osobně, telefonicky, emailem Rezervace, prodej zájezdů a doplňkových služeb Fakturace prodeje přes provizní prodejce Odbavování zájezdů (poukazy, seznamy pro průvodce, pojišťovnu, rooming, zasedací pořádky) Drobné účetnictví Práce s interním systémem Poskytování zpětné vazby.

jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce; - mladší 18 let). Neprovedete-li úhradu faktury ve stanovené lhůtě, bude Vaše rezervace automaticky zrušena. Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet AH s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb. a prováděcích předpisů. Na základě výstupů z realizovaného výzkumu byly zjištěny duplicity ve výkaznictví, jejichž odstranění by na straně obcí vedlo k úsporám časovým i finančním. Každou úpravu vša Komunitní plán soc. služeb 2015 - 2018 ; Anketa Sociální služby na Třeboňsku ; Analýza sociální situace ; Katalog sociálních a doprovodných služeb ; Komunitní plánování 2019-2021 ; Vyhodnocení roku 2017 a Akční plán na rok 2018 ; Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Směrnice o poskytování informac Vyplnit Žádost zájemce o poskytování služby a nechat lékařem vyplnit formulář Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu zájemce o sociální službu. 02 Doručit vyplněné formuláře do Domova

Nacházíte se v sekci Naučná literatura. Najdete zde více jak 35 elektronických knih ve formátu ePub, mobi či PDF od více jak 20 autorů z oblasti naučné literatury. Průvodce na cesty po Holandsku a Skvělou vánoční kuchařku napsal jako ebook Pavel Klein.Známá advokátka Klára Samková cestuje po Americe po místech z románu Jih proti Severu Alergie (6) Balení potravin a zdraví (2) COVID-19 (8) Dětské nemoci (3) Diabetes (cukrovka) (1) Duševní onemocnění (7) Dýchací cesty a plíce (5) HIV (0) Hračky a zdraví (2) Infekční nemoci (3) Informační servis (2) Kojení (3) Kosti, klouby, svaly, šlachy (0) Krev (0) Kůže, vlasy a nehty (0) Ledviny a močový měchýř (0) Metabolismus, hormony obecně (1) Mozek a nervy (2. ID: SP-03-06-603. Anotace k předmětu. Společné vzdělávání se zabývá otázkou školního prostředí a školního klimatu, které má zaručit, aby všem žákům byly poskytovány stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a zajištění práva na rozvoj jejich individuálních předpokladů INCONTROL APPS. Systém InControl Apps je soubor interaktivních aplikací určených pro streamování médií, využívání cloudových a lokalizačních služeb a dalších funkcí přes USB port. • Zažeňte nudu poslechem některé z více než 45 000 bezplatných audioknih - odlehčovací služby - terénní a ambulantní pečovatelskou službu. Momentálně pečujeme o 151 klientů v pobytových službách a o 40 klientů v terénu. K našim hlavním cílům patří poskytování služeb na co nejvyšší úrovni s ohledem na individualitu klienta