Home

Výbušné směsi

Příprava výbušné směsi. 6. Do výbuchové komory uzavřené clonou se napustí metan v takovém množství, aby jeho koncentrace v komoře se udržovala v rozmezí 8,5 až 9,5 % obj. metanu ve vzduchu. Výbušná směs se důkladně promíchá tak, aby byla v celém objemu komory homogenní K tvorbě výbušné směsi prachu se vzduchem může docházet při mletí, drcení, prosévání a dopravě hořlavých pevných látek, v systémech odsávání prachu od technologických zařízení, nebo při nanášení práškových nátěrových hmot Nebezpečné směsi látek. Látka Zabraňte vzájemnému styku ACETYLEN Chlor, brom, fluor, měď, rtuť, stříbro ALKALICKÉ KOVY Práškový hliník a hořčík, voda, tetrachlormetan a halogenované uhlovodíky, oxid uhličitý, halogeny ALKOHOLY Nižší alkoholy v parách tvoří se vzduchem výbušné směsi

ČSN 33 0371 (330371) - Technické normy ČS

 1. Výbuchy plynů a uhelného prachu v dole je okamžitá a rychle probíhající přeměna látek, při které dojde k vývinu velkého množství tepla a plynů.To je dále spojeno s vývojem velkého tlaku a síly, k němuž dojde počátečním popudem. Jedná se o prudkou oxidaci směsi hořlavého plynu se vzduchem (výbuch plynu), nebo zvířeného uhelného prachu (výbuch uhelného.
 2. Proudění výbušné směsi kolem horkého povrchu má naopak za následek potřebu vyšší povrchové teploty pro iniciaci. Kromě běžných horkých povrchů částí technologií a výhřevných soustav je nutné rovněž uvažovat s např. nedostatečně mazanými.
 3. Aby došlo k výbuchu, je třeba dosáhnout vznícení výbušné atmosféry. Tou je každá směs vzduchu a hořlavých látek (ve formě plynů, par hořlavých kapalin, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách), ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi
 4. Plynná fáze se vzduchem vytváří výbušné směsi diethylether. peroxidy, kyselina dusičná, kyslík, ozon. KETONY. Páry se vzduchem tvoří výbušné směsi aceton (2-propanon) HNO 3. KOVOVÉ PRÁŠKY. Tuky, oleje, sulfidy kovů, oxidační činidl
 5. Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovacího zařízení pro vytváření výbušné směsi aerosolů hořlavých kapalin se vzduchem ve výbuchovém autoklávu. V práci jsou popsány základní vlastnosti aerosolů, výbuchové parametry a výbuchové autoklávy
 6. imální iniciační energie a klesají maximální výbuchové parametry, až při určitém množství (mezním obsahu) už výbuch při daných podmínkách není možný. Přitom maximální koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního.

K vytvoření výbušné hybridní směsi, respektive k výbuchu, může dojít smísením množství menšího než dolní mez výbušnosti (Lower Explosion Limit - LEL) v případě čistého plynu a minimální výbušné koncentrace (Minimum Explosion Concetration - MEC) v případě čistého prachu Motory výbušné . Součástky motoru, sloužící k úpravě třaskavé směsi. Nejjednodušší způsob úpravy třaskavé směsi vykazuje palivo svítiplynové, k němuž druží se i plyn generatorový, z vysokých pecí aj. Mnohé v této příčině jest již příležitostně uvedeno, zbývající podáno částečně ve statích o. k vytvoření výbušné směsi. Rozvířený hořlavý prach je schopen rychlého (explozivního) hoření nebo výbuchu (dále jen výbuch). Hořlavé prachy při přepravě prachu v potrubí vytváří silný elektrostatický náboj. Vlivem usazeného hořlavého prachu se zvyšuje lineární rychlost šíření požáru v objektech Výbušné poznávací písmeno: E. Vybuchující bomba Pro výbušné látky/směsi a produkty obsahující výbušné látky. Extrémně hořlavé poznávací písmeno: F+. Plamen Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky. Vysoce hořlavé poznávací písmeno: F. Plamen Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné.

Testování a simulace vlivu přídavku vodíku na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu Testing and simulation on effects of hydrogen addition on explosion characteristics of fossil fuel-air mixture

Vlivným parametrem pro vznik výbušné směsi je vlhkost uhelného produktu, jeho teplota, obsah kyslíku v nosném mediu a velikost zrna. Obecně můžeme říci, že pokud je nízká vlhkost uhlí, vyšší teplota nosného media a menší zrnitost uhlí, jsou podmínky pro výbuch příznivější Ženy přezdívaly výbušné směsi, kterou míchaly holýma rukama, ďáblova kaše. Zapomenutí kanárci: Ženy z muničních továren, které 1. světová válka zbarvila dožluta. 1 / 22. Prohlédnout znovu

Srovnání nebezpečí vzniku výbušné směsi při úniku paliva

293/2003 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech ..

 1. výbušné směsi prachu je za běžného provozu přítomna trvale, přerušovaněnebo periodicky. Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná směs plynu se vzduchem přítomna stále nebo se vyskytuje v dlouhých periodách (dříve se v ČR označovala jako SNV 3)
 2. Vznik nebezpečí výbušné směsi v láhvi. Musí se vždy vypustit hadicí do vzduchu mimo budovu. Místo servisního zásahu musí být intenzivně větráno ventilátorem v nevýbušném provedení. Schiessl, s.r.o. Jabloňová 49,106 00 Praha 10 www.schiessl.cz Považská 16, 940 01 Nové Zámky www.schiessl.sk.
 3. Kapalné výbušné směsi byly pro český překlad díla doplněny statí o kapalných pohonných hmotách pro raketové motory, propergolech. Průmyslové trhaviny byly se svolením autorovým doplněny Ing. Jakešem statí s tabulkami trhavin vyráběných v ČSR před II. světovo
 4. vrchol výbušné zóny označený jako MKK (limitní/mezní koncentrace kyslíku) znázorňuje maximální možnou koncentraci kyslíku ve směsi s HL (metanu) a inertního plynu (dusíku), při které nedojde k výbuchu za předepsaných zkušebních podmínek. Stanovuje se zkušebně podle ČSN EN 14756 [3], dle které se označuje jako LOC.
 5. Zapalování směsi vodíku a kyslíku s různým objemovým poměrem těchto plynů. 4 Postup. Zkumavky naplňte vodíkem nad vodou do 1/10, 1/5, 1/2, 4/5. Pak zkumavky postupně vysuňte vzhůru, nechte z nich vytéci zbylou vodu, ucpěte je zátkou a převrácením promíchejte vodík se vzduchem., který do zkumavky vnikl místo vody
 6. ut 1.2 Pomůcky a chemikálie. Aparatura a chemikálie na přípravu vodíku, sada 4 zkumavek (18x180 mm), zátky, kahan. 1.3 Princip. 2 H 2 + O 2 → 2 H 2
 7. Typy výbušné atmosféry: G - Výbušná atmosféra vytvořená směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami. D - Výbušná atmosféra vytvořená prachovzdušnou směsí. Typ ochrany Ex ia - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu G dle normy EN 60079-11.Vhodné pro použití v zóně 0, 1 a 2. Ex iaD - ochrana jiskrovou bezpečností pro atmosféru typu D dle normy EN 61241-11

Rychle se odpařuje, přičemž vzniká studená mlha a výbušné směsi. Působí narkoticky, způsobuje závratě, nevolnost, ospalost, svalovou ochablost, stavy podráždění a bezvědomí. První pomoc: stejná jako v předchozích případech. Acetylén je bezbarvý plyn který docela příjemně voní po éteru. Není jedovatý, ale. Solární systémy plníme nemrznoucí směsí Kolekton P Super, kterou vyrábí česká firma Agrimex s.r.o. Firma byla založena v roce 1991 a od počátku existence se zabývá výrobou nemrznoucích směsí. Tato kapalina je určena pro všechny typy solárních kolektorů včetně vakuových systémů. Směs se vyznačuje nízkým bodem tuhnutí a vysokou hodnotou pracovní teploty do až. je bezbarvá kapalina s typickým zápachem, obchodní formy bývají zbarvené, páry tvoří výbušné směsi, které jsou těžší vzduchu, benzín se s vodou nemísí delší vdechování výparů vede k pocitu opilosti, bolestem hlavy, stavu obluzení a zvracení, vysoké koncentrace k bezvědomí a zástavě dech Výbušné látky byly rozděleny na látky, které explodují po úderu nebo nárazu, a látky, které vybuchují ve směsi se vzduchem působením jiskry nebo tepla. Mezi výbušné látky patřily kromě výbušných směsí plynů také kapaliny a pevné látky, které na vzduchu mohly explodovat právě působením úderu, nárazu, tření. leptavé výbušné směsi, je málo hořlavý. - kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůži, způsobuje dráždivý kašel a dušnost, křeče dýchání mohou vést až k udušení, kapalný vyvolává silné omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt. První pomoc

Nebezpečí výbuchu hořlavých prachů v průmyslu BOZPinfo

 1. Tímto metodickým listem je řešena problematika výbušné přeměny výbušných látek a pyrotechnických směsí (dále jen výbušné látky). Z chemického hlediska jde o kondenzované výbušné systémy, které mají dostatek oxidačního prostředku již ve své molekule a nepotřebují k rozkladným reakcím vzdušný kyslík
 2. 35420_C3 Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi. Automatické zařízení, které je určeno k dávkování zalisování a měření výbušné směsi do zpožďovačů rozbušek. Po nadávkování slože na vrstvu azidu olovnatého dojde k zalisování a změření nadávkovaného množství
 3. V tomto spotřebiči nikdy neskladujte výbušné směsi, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivem. Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené

Výbuchy plynů a uhelného prachu v dole - Wikipedi

 1. To znamená, že látka je schopna tvořit výbušné směsi v širším nebo užším rozmezí koncen­trací. Meze výbušnosti se také mění, je-li látka např. ve směsi s čis­tým kyslíkem, nebo jsou-li přítomna někdy i malá množství jiného plynu nebo páry
 2. výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny takové teploty, takového tlaku a takové rychlosti, že mohou způsobit škody v okolním prostředí
 3. Zóna 20 - Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně). Zařízení kategorie 2 jsou určena pro použítí v zóně 1 a zóně 21

Přidejte se k výbušné směsi pohybu jménem Ostrava City Marathon 2020 . 27. srpna 2020, 6:53, PR Pokud máte rádi sport a rychlý pohyb Vám není cizí, myslíme si, že tento závod bude ideální letní volba. Akce sbližuje všechny příznivce jak rekreačního běhání tak i profesionálního maratonu - bezbarvá kapalina, odpařením se tvoří chladné mlhy a výbušné směsi, které se rychle šíří, mlhy jsou těžší než vzduch, plyn je bezbarvý a lehčí než vzduch - plyn působí slabě narkoticky, způsobuje bolesti hlavy, závrať, ospalost, bezvědomí. První pomoc 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Vysoce hořlavý produkt. Páry mohou se vzduchem tvořit výbušné směsi. Při požáru se vytváří toxické plyny (oxid uhličitý, oxid uhelnatý). 5.3 Pokyny pro hasiče Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou z bezpečné vzdálenosti Jsou-li části, které mohou vznítit výbušnou atmosféru, umístěny v závěru, musí být provedena taková opatření, která zajistí, že závěr vydrží tlak vznikající při explozi výbušné směsi uvnitř závěru a zabrání přenesení exploze do výbušné atmosféry obklopující závěr. 1.3 Potenciální iniciační zdroj

Dolní mez výbušnosti . Dolní mez výbušnosti (LEL) je nejnižší koncentrace směsi hořlavého prachu se vzduchem, při které je tato směs již výbušná. Tato hodnota je důležitá pro stanovení nebezpečných zón a pro stanovení podmínek předcházení vzniku výbušné atmosféry v rámci hodnocení rizik Zóna 20: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě prachu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často. Zóna 21: Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě prachu pravděpodobný Ad 7. Policie České republiky je vyzbrojena granáty s obsahem výbušné směsi. Ad poslední bod žádosti: Policie České republiky není vyzbrojena granáty Stinger® CS Rubber Ball Grenade ani jiným zařízením určeným k hromadnému necílenému vymetení gumových či plastových projektilů. PhDr. Jiří Vokuš, 15. dubna 201 2.2.1 Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy se zatřiďují do těchto zón: Zóna 0 Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často Výbušné vlastnosti nesmí se klasifikovat jako výbušnina Oxidační vlastnosti žádný 9.2 Další informace Žádné další informace nejsou k dispozici. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Při zahřívání: Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi. 10.2 Chemická stabilit

igniscon Komplexní služby v oblasti ochrany před

Zóna 0/1/2 Prostor s nebezpečím výbuchu plynu, par hořlavých kapalin nebo mlh. Prostředí s nebezpečím výbuchu definované Dokumentací o ochraně před výbuchem se dělí do zón podle toho, jaká je pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry v daném prostoru nebo její četnost či délka trvání. Čím nižší číslo zóny, tím horší (prostor s častejším. vzduchu a šíří se daleko do okolí, tvoří se vzduchem výbušné směsi. Uvolněný plyn může vytěsnit vzduch z místnosti a může dojít k zadušení (z 1 kg kapalné fáze při 20 ° a 0,1 MPa vznikne několik set litrů plynu). Při úniku směsi do kanalizace nebo odpadních vod vzniká nebezpečí výbuchu Netvoří výbušné směsi se vzduchem. Tlak páry (při 20 °C): Nebyl stanoven. Hustota páry (vzduch = 1): Nerelevantní vlastnost. Relativní hustota (při 20 °C): 2,25 g/cm3 Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): ásteně se rozpouští (směs ve vodě rozpustných nerozpustných látek) dc.contributor.advisor: Raška, Zdeněk: en: dc.contributor.author: Lázničková, Jarmila: en: dc.date.accessioned: 2008-11-12T20:37:48Z: dc.date.available: 2008-11.

Látka - Masaryk Universit

Návrh vstřikovacího zařízení pro vytváření výbušné směsi

 1. V kontaktu se vzduchem může tvořit hořlavé/výbušné směsi. Může akumulovat statickou elektřinu a způsobit el. vznícení. Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH
 2. výbušné vlastnosti Může se vzduchem tvořit výbušné směsi oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 9.2 Další informace hustota 0,93 g/cm³ při 20°C teplota vznícení údaj není k dispozici ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita neuvedeno 10.2 Chemická stabilita Při normálních podmínkách je produkt stabilní
 3. UTVÁŘENÍ VÝBUŠNÉ SMĚSI Aleš Tulach1), Miroslav Mynarz2), Milada Kozubková 3) ABSTRACT The paper solved by the spread of the leaked gas enclosure and defining areas where arise local critical concentration. Coherent picture of the spread of natural gas is obtained through mathematical CFD models
 4. 223/3138 směs s acetylénem a propylénem . Bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem, která se rychle odpařuje, tvorba chladných mlh, plyn je těžší vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, plyn je málo rozpustný ve vod
 5. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 10.2 Chemická stabilita Látka je za doporučených podmínek skladování, používání a teplot chemicky stabilní. 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné informace nejsou k dispozici. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout
 6. Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.1 Látky Produkt je směsí více látek. 3.2 Směsi Aerosol obsahuje hnací plyn, méně než 1 % parfému a další složky. Identifikátor výrobk
PPT - ETHERY PowerPoint Presentation, free download - ID

Způsoby ochrany před výbuchem - část 1: Primární

Komparativní analýza modelů dolních mezí výbušnosti

výbušné plynné atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, pravděpo-dobný za normálního provozu. Zóna 2 Prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, tvořené směsí hořla-vých látek ve formě plynu, par nebo ml-hy se vzduchem, pravděpodobn Výbušné směsi metanu a vzduchu, které v určitém poměru vznikají při těžbě uhlí, byly ještě do poloviny minulého století odstraňovány kontrolovanými výbuchy. Jak to ale funguje dnes? Díky řadě technických vymožeností a předpisů už není třeba spalovat důlní plyn. Téma ochrany proti výbuchu ale navzdory tomu.

Anotace textu normy ČSN EN 60079-10-2 (332320) Norma platí pro identifikaci a zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, aby bylo umožněno správné hodnocení zdrojů vznícení v takovýchto prostorech. V normě jsou výbušná prostředí s prachem a vrstvy hořlavého prachu. zařízení všeho druhu, pokud tam mohou vzniknout výbušné směsi hořlavých plynů nebo prachu se vzduchem. Čeho se dosáhne nevýbušným provedením? Ochrana proti výbuchu může znamenat zabránění vzniku výbušných směsí. Ochrana proti výbuchu může být také realizována tak, že se pomocí vhodného návrhu a neustál Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě prachů se zatříďují podle ČSN EN 1127-1 do těchto zón: Zóna 20 (zone 20) Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořena oblakem rozvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často

Součástky motoru, sloužící k úpravě třaskavé směs

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. EUH 019: Může vytvářet výbušné peroxidy. EUH 044: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. EUH 029: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. EUH 031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. EUH 03 Hořlavé a výbušné látky Rizika spojená s použitím hořlavých a výbušných látek v chemickém průmyslu. Title: Požáry a Exploze Author: Petr Zámostný Last modified by: Petr Zámostný Created Date: 6/4/2001 1:21:37 PM Document presentation format: A4 (210 x 297 mm výbušné vlastnosti Produkt není výbušný, ale se vzduchem může tvořit výbušné směsi. oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 9.2 Další informace hustota údajneníkdispozici teplota vznícení údaj není k dispozici ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita neuvedeno 10.2 Chemická stabilit

Stejnorodé směsi nazýváme roztoky. Koloidní směsi obsahují částečky viditelné pouhým okem. Látky, které při reakcích uvolňují množství plynů, nazýváme výbušné. Jejich příkladem je nitroglycerin, používaný při výrobě dynamitu. Látky oxidující ve styku s jinými látkami vyvolávají jejich prudké. Všude zde je vysoká pravděpodobnost přítomnosti výbušné atmosféry (např. výbušné směsi plynu se vzduchem, směs vláken či prachu se vzduchem nebo jejich kombinace). Všechna elektrická zařízení v těchto prostředích je nutno konstruovat tak, aby byla jiskrově bezpečná a zamezila vzniku zápalných podmínek a zničení. Směs zkapalněných uhlovodíků, převážně propanu a butanu. Vysoce hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách, tvoří výbušné směsi se vzduchem. Zdravotně mírně nebezpečná. Kapalina přechází rychle do plynného stavu za vzniku studené mlhy a výbušných směsí. Mlha je těžší než vzduch. Odstup 030 - Katedra požární ochrany. Zobrazit minimální záznam. Studie vlivu nízkých teplot na výbušné vlastnosti směsi paliva a vzduch

Označování nebezpečných látek Portál krizového řízení

Používal se ve vojenství a k trhacím účelům. Je tvořen jemnou směsí ledku draselného KNO 3, síry S a dřevného uhlí C. V 70.- 80. letech 18. století francouzští chemici A. Lavoisier a K. Berthollet popsali výbušné vlastnosti směsí obsahující chlorečnan draselný KClO 3 (Bertholletova sůl) s organickými látkami. Může tvořit výbušné směsi par se vzduchem při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování nebo mlžení. 10.5 Neslučitelné materiály Oxidační činidla. 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Žádné nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy. ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických. Tato norma platí pro identifikaci a zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, aby bylo umožněno správné hodnocení zdrojů vznícení v takovýchto prostorech. V této normě jsou výbušná prostředí s prachem a vrstvy hořlavého prachu řešeny samostatně Astrolity, někdy také astrality jsou výbušné směsi hydrazinu N 2 H 4 (a jeho solí) s dusičnanem amonným. Jejich charakteristickou vlastností je ve srovnání s jinými výbušninami uvolnění vysoké energie při explozi a zároveň vznik detonační vlny o vysoké rychlosti. Dusičnan amonný zde působí jako oxidační činidlo dodávající kyslík a hydrazin jako silné. objem výbušné směsi 145,76 l Prodaných plechovek po světě [Redbull] 4,204 mld Teoretické množství vodíku při spálení všech plechovek 57,12 .109 l Teoretické množství výbušné směsi při spálení veškerých plechovek 1,48 km

Označte nebezpečné látky, směsi a jejich obaly a zvyšte bezpečnost vaši společnosti. Široká nabídka výstražných symbolů GHS/CLP přímo od výrobce! Označte nebezpečné látky, směsi a jejich obaly a zvyšte bezpečnost vaši společnosti. Danger Fork lift trucks Výbušné - vlastní popis. Nahoru. Měn výbušné směsi prachu a vzduchu. Vhodná hasiva : Nevhodná hasiva : ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 5.3 Pokyny pro hasiče Speciální ochranná opatření pro hasiče: 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití Nevypouštějte v místech, kde hrozí riziko vzniku výbušné směsi se vzduchem. Zbytkový plyn uzavřít v nádobě a předat dodavateli. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 sb. v platném znění 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU UN ČÍSLO: UN 1954 Oficiální pojmenování: Plyn stlačený, hořlavý, J.N. (směs argon, methan

Testování a simulace vlivu přídavku vodíku na výbušné

Uvnitř takových objektů mohou vznikat snadno výbušné směsi, například v důsledku zcela běžných plynných exhalací z odpadních vod. Důvod spočívá v tom, že ve fekáliích, které představují velkou část odpadních vod, se neodvratně tvoří metan. Metan je ale jen o málo lehčí než vzduch, takže se nehromadí v. 2.1.1 Klasifikace látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Eye dam. 1, H318 Způsobuje vážné poškození očí. 2.2 Prvky označení 2.2.1 Označení látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Název směsi: HortiCerit - hnojivo pro jahody a drobné ovoce Směs obsahuje: Superfosfáty, dusičnan vápenat Nebezpečné látky a směsi jsou takové látky a směsi, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, a pro tyto své vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem č. 350/2011 Sb. jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé vysokých koncentracích se nad vodní hladinou mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Oddíl 3: Složení/informace o složkách 3.1. Látky Jedná se o směs 3.2. Směsi hemický název Obsah % CAS Číslo ES Klasifikace CLP Ethanol > 95 64-17-5 200-578-6 Flam. Liq. 2; H225 Methylalkohol < 0,3 67-56-1 200-659-6 Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3 směsí. Selháním ochranných a zabezpečujících prvků nebo manometrů může dojít k úniku plynného média s následkem vytvoření výbušné směsi, výbuchu, požáru, hoření a popálení. Opatření: Udržovat pojistná zařízení tak, aby nedošlo k překročení nejvyššího pracovního přetlaku potrubníh

Jodid draselný vlastnosti | struktura, výroba, vlastnosti

Energetický průmysl - RSB

EUH018Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. EUH208Obsahuje pomeranč sladký, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci. · 2.3 Další nebezpečnost Páry tvoří spolu se vzduchem explozívní směsi. Nebezpečí výbuchu sprejové dózy při jejím zahřívání R-věty (z anglického Risk phrases) jsou starší mezinárodně standardizované věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí.Od roku 2015 jsou nahrazeny tzv. H-větami.. R-věty byly stanovené ve směrnice Rady ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, příloha 3

GALERIE: Zapomenutí kanárci: Ženy z muničních továren

Tlaku plynu výbušné směsi využívají již po staletí nejrůznější střelné zbraně. V románu Ze Země na Měsíc použil stejného principu Jules Verne, aby dopravil své hrdiny v obřím projektilu k načemu vesmírnému souputníku. Vědci z americké vesmírné agentury NASA se nyní po více než sto letech začali zabývat. Požární charakteristiky hořlavých prachů Zóny výbušné koncentrace, ČSN EN 61214-10 Zóna 20 • zahrnuje místa, kde se nebezpečné množství výbušné směsi prachu se vzduchem vyskytuje často nebo dlouhodobě (mohou se často vytvářet výbušné směsi) mlýnské stolice, míchací zařízení, sušárny, odlučovače, sila,. Směsi par/vzduchu jsou při větším zahřátí výbušné. Při zahřívání se mohou uvolňovat hořlavé směsi par. 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Oxidační činidla Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 10.5 Neslučitelné materiály Oxid uhelnatý a oxid uhličitý 10.6 Nebezpečné produkty rozklad výbušné vlastnosti Tvoří výbušné směsi se vzduchem. viskozita údaj není k dispozici teplota rozkladu údaj není k dispozici teplota samovznícení údaj není k dispozici rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda údaj není k dispozici rozpustnost v tucích údaj není k dispozici rozpustnost ve vodě <0,1g/l rozpustnos

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (332320) - Výbušné atmosféryČSN EN 60079-10-1 (332320) - Výbušné atmosféry - Část 10-1

zeleninový: zeleninová směs giardiniera . výbušný: výbušná směs miscela esplosiva. battuto: směs drceného česneku a petržele battuto di aglio e prezzemolo. esplosivo: výbušné směsi miscele esplosive. mescolanza: směs(ice) stylů mescolanza di stili. omogeneo: homogenní směs miscuglio omogeneo. směs: palivová/pohonná. 4 Zóna 1 - je prostor, ve kterém je při běžném provozu pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry směsi hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy se vzduchem příležitostná. Zóna 2 - je prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry, tvořené směsí hořlavých látek ve formě plynu, par nebo mlhy se vzduchem, pravděpodobný za normálního. Směs zkapalněných uhlovodíků, převážně propanu a butanu. Vysoce hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách, tvoří výbušné směsi se vzduchem. Zdravotně mírně nebezpečná. Kapalina přechází rychle do plynného stavu za vzniku studené mlhy a výbušných směsí. Mlha je těžší než vzduch Výbušné směsi tvoří s kyselinou mravenčí, metanolem, kyselinou šťavelovou a s aminy. 10.4 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat Teplota nižší než 5°C a vyšší než 25°C, přímý sluneční svit, zdroje vznícení. 10.5 Neslučitelné materiál