Home

Stavba věty jednoduché pracovní list

 1. Téma: Stavba vět Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabuli (k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy) Anotace: Materiál slouží k upevnění znalostí o stavbě věty jednoduché a větných členech. Ve cvičeních se žáci zaměří na určován
 2. podmět, přísudek, druhy podmětu a přísudku, stavba věty jednoduché, shoda přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 484,32 k
 3. PRACOVNÍ LIST - Věta jednoduchá a souvětí 2 (moje).docx. 74 kB;

Podmět a přísudek - Digitální učební materiály RV

 1. PRACOVNÍ LIST 8 VĚTNÝ ROZBOR Uslyšela kroky, které šly kolem dveří, slyšela, jak se obracejí, a pak spatřila matku, jak vchází dovnitř. 1) Naznač stavbu souvětí, urči druhy VV. 2) U slovesa se obracejí urči třídu a vzor. 3) Odůvodni psaní čárky před výrazem a pak. 4) Odůvodni pravopis vyznačených jevů: šly slyšel
 2. Pracovní list 2 - jednoduché věty Náramně chutně to vonělo. Hobitové žádné vousy nemají. Tam Gandalf rozsvítil svou kouzelnou lucernu. V jedné podzemní noře bydlel jeden hobit. Tak vypukla nádherná rvačka. Thorin se nad těmi slovy zamyslel. Elrond se vyznal v runách všeho druhu. To nepochybně přilákalo draka
 3. Pracovní list slouží k procvičení či ověření znalosti učiva o větě jednoduché a souvětí. Žáci rozhodují o druhu věty samostatně, nebo při skupinové práci. odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu »
 4. ka. věta jednoduchá souvětí. S tatínkem je to lepší, ale také to není žádná sláva
 5. 6. Vytvoř graf věty jednoduché. Pracovní list - PODMĚT A PŘÍSUDEK - řešení. 1. Urči typy vět podle základních větných členů. Je mlhavo. jednočlenná Pozor! větný ekvivalent Hoří! jednočlenná Hřmí. jednočlenná Děti běhaly po parku. dvojčlenná Buďte tiše. dvojčlenn
 6. PRAOVNÍ LIST 3 VĚTNÝ ROZOR 1) Náš soused včera odjel ke své tetě do Jihlavy neboť je nemocná a musí jí pomáhat aby byla opět brzy samostatná. a) Doplň chybějící čárky ve větě. b) Urči počet vět v souvětí. c) Urči slovní druhy (číslicí nad každé slovo). d) Načrtni grafickou stavbu souvětí

CVIČENÍ - Stavba věty

Věta jednoduchá, souvětí - Digitální učební materiály RV

Search for videos, audio, pictures and other files Search file Předmět: Český jazyk a literatura. Tematický celek: Jazyková výchova. Téma: Interpunkce ve větě jednoduché, v souvětí. Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 7. ročník. 8. ročník. 9. ročník. čárka ve větě jednoduché Žába žbluňk. = přísudek. jestliže není větným členem - píšeme čárku - př. Brr, to je zima. Vyzkoušej v pracovních listech a porovnej s kontrolou - zapisuj do školního sešitu, nebo vytiskni, doplň a do školního sešitu nalep. 9. tř. pacovní list - oslovení. KONTROLA - Oslovení. 9. tř. pracovní list - citoslovce. KONTROLA - Citoslovce

A) Komplexní rozbor věty: O víkendu vyrážíme často na výlety po našem rodném kraji. a) Vypište slovní druhy potržených slov (př. Na = předložka) - b) Naznačte stavbu věty, tj. napište, co je jakým větným členem (nemusíte kreslit graf) c) Určete mluvnické kategorie u slov: vyrážíme - rodném - B) PROBRANÉ UČIVO: 1 3. poměr vylučovací. Informace ve větách se navzájem vylučují. Obvyklé spojovací výrazy: nebo, anebo, či, buď - buď, buď - nebo. Řekla mi jasně, že buď se přiznám sám, nebo to na mě řekne. Ujistil mě, že mi buď napíše zprávu, nebo mi zavolá. 4. poměr stupňovací. Druhá věta stupňuje, zesiluje informaci v první větě Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice.. - 7 - Shoda přísudku s podmětem........................................................................................... - 7 - Řeč přímá a nepřímá.................................................................................................... - 7 Stavba slova_pracovní list. Základní pojmy: Stavba slova . Párové souhlásky. Základní pojmy: Párové souhlásky . Párové souhlásky_pracovní list. Základní pojmy: Párové souhlásky . Halloween colours. Stavba věty jednoduché. Základní pojmy: Stavba věty jednoduch. 1 STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ Věta jednoduchá je uspořádaný větný celek, který vyjadřuje jednu myšlenku. S..

Test - SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ - pracovní list y_32

Pracovní list - ČÍSLOVKY - procvičován

 1. Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv učebnici češtiny pro 5. ročník
 2. Stavba věty jednoduché - Opáčko - vypracuj pracovní list na školavpyžamu a pošli ke kontrole · Úkoly na angličtinu od 11.5. do 15. 5. (Kotalíková) • Přečtěte a přeložte si pomocí slovníku v učebnici str. 47 článek Our World o sportech
 3. Mluvnice - zašlu pracovní list na tř. e-mail (úkoly ze skladby i pravopisu pro klasifikaci) Mluvnice - psaní S/Z + opakování stavby věty jednoduché - pracovní list zašlu (vyplněný dodat do 3. 4.) E. Petřík. 4.A. zpracovat v PPT vývoj divadla od antiky po 19. století v PPT, rozsah 10 - 20 slidů, poslat do 5. dubna.
 4. Euklidovy věty pracovní list. d) Zmë+te délky Co, v, a ov&te Euklidovy vety o výšce pro daný pravoúhlý ABC. 05 délky usekü. ktere uytiná v, v pravnlihlénl ABC na ptepnnë c,je-li dúno Euklidova věta o odvěsně vyjadřuje, že plocha čtverce sestrojeného nad odvěsnou je rovna obsahu obdélníku o stranách rovných délce přepony a úseku přepony (vniklých rozdělením.
 5. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 6. V pracovních listech je vysvětlena stavba věty jednoduché s obměnou.Lze použít pro výuku na 1.stupni ZŠ- 1. cizí jazyk ve 4. popř. 5. ročníku, na 2. stupni - 2.cizí jazyk v 7. ročníku

Pracovní listy - zs

Jaro v sadu, ptáci na jaře( stavba těla) 2.D Nováková, Solarová SO:Jídlo, slovíčka, rozhovor. NO: Nácvik jednoduché konverzace. Jídlo a pití. SO:Pracovní list, NO: Učebna 3. A Trojáková Vyjmenovaná slova po S, abeceda, individuální četba učebnice strana 16-17, pracovní sešit strana 16-17, Slohová výchova strana 28-29 v. Pracovní list - druhy vět, věty jednoduché a souvětí. Druhy vět: Oznamovací O Rozkazovací R. Tázací T Přací P. 1. Do okének doplň zkratku, o jaký druh věty se jedná: Martínek se těší na Vánoce. Kdy už budou? Ať už jsou! _____ Martin staví sněhuláka. Ať mi ta koule nespadne. Drž, koule jedna 10) Souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět 11) Rozbor souvětí 12) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, počet vět v souvětí 13) Vedlejší věta vložená 14) Druhy vedlejších vět, vedlejší věta vložená - pracovní list s řešením 15) Nepravidelnosti větné stavb Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed 11. ledna 2021 - Mluvnice - Dnes jsme si zopakovali pravopisné jevy, které jsou ovlivněny slovotvorbou. Pro připomenutí vkládám stručný výklad a pracovní list s úkoly. Pracovní list zašlete nejpozději do neděle 17. ledna

Psaní čárky ve větě jednoduché datakabinet

- vyplnit pracovní list (kdo si jej nemůže vytisknout, nebo jej vyplnit na PC, - uč. 90/5, ukázka hláskové stavby slova, další informace v odkazu Hlásková stavba slova.png (15.88 kB) Grafické znázornění věty jednoduché Pracovní list pro Tomáše Macháčka: Cíle/výstupy: - orientuje se ve stavbě věty jednoduché. Pracovní list z dnešní online hodiny. Cíle/výstupy: - osvojí si základní pojmy pro stavbu slova - posoudí významovou příbuznost daných slov. Zadání: /files/editor/23.

ZŠ Třebovská » Oslovení a citoslovc

 1. Pracovní list k samostatné práci . Jméno žáka: Autoři úloh také někdy vyberou obzvláště dlouhé věty jednoduché. V nich se mohou vyskytovat úseky, které obsahují infinitivy sloves. Dlouhé jednoduché věty mají košatou větnou stavbu nebo obsahují složité nakupení přívlastků. V rámci cvičení uplatníte.
 2. Z pracovních listů lze vybírat úkoly a texty pro jednotlivé třídy dle náročnosti, např. stavba věty, rozdělení vět na slova, správné tvary po předložce 3. ročník - ukazovací zájmena, určování rodu, množné číslo, pravopis i, í, y, ý • Žák doplní slovo do věty, odpoví na jednoduché otázky
 3. Jednoduché věty - pexeso; Předmět: Hravá slovíčka Úroveň: Doplňující cvičení Typ materiálu: Pracovní list V kategorii Pracovní listy se nachází množství materiálů k vytištění, které je možné použít na rozvoj tvůrčího myšlení, manuálních dovedností a grafomotoriky
 4. Jednoduché věty s použitím zájmen Pracovní list slouží k opakování učiva o zájmenech a slovních druzích. Klíčová slova: zájmena, ohebná a neohebná , druhy zájmen-osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá, Pracovní list Zájmena Jméno: Př
 5. CÍL: - rozliší věty jednoduché a souvětí - graficky znázorní souvětí - určí druh vedlejších vět a významové poměry mezi větami hlavními. ZADÁNÍ: Pracovní sešit 37/2a, b, c ÚKOL NA 3. 2. TÉMA: Skladba. UĆIVO: Věta a souvětí. CÍL: - rozliší věty jednoduché a souvět
 6. 4. ročník 4. A, 4. B, 4. C, 4. E Český jazyk Stavba věty jednoduché. Přísudek a podmět. Učebnice str. 160-162 ústně. Do sešitu cvičení z učebnice str. 160/6 a, b (úkol zašlete zpět ke kontrole)

Jak v češtině tvoříme věty? Jak se rozlišují jejich druhy? Jaké větné členy používáme (základní a rozvíjející)? Umíte je určovat? Tato sekce je zaměřená čistě na skladbu českých vět, kterou si zde také můžete procvičit v on-line testech Souvětí je větný celek složený ze dvou a více vět jednoduchých. »Petr se učí a Jana zlobí. Souvětí SOUVĚTÍ - je spojení dvou i více vět. Graf věty jednoduché Pracovní list slouží k procvičení učiva 7. ročníku o grafickém znázornění věty jednoduché. Je určen pro práci na PC. Klíčová slova: věta jednoduch Pravopis s odůvodňováním, pracovní list 72/4 Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Opakování slovních druhů (slova ohebná a neohebná) Věta jednoduchá a souvětí, stavba věty jednoduché, základní skladebné dvojice, spojování vět do souvětí , učebnice strana 106 - 10

Rozlišení věty jednoduché a souvětí Doplň a najdi základní skladební dvojici: Žáci dostanou pracovní list s textem. V hodině českého jazyka budou mít za úkol najít skladební dvojice ve větě a zároveň doplnit text. Podmět podtrhnou rovnou čarou a přísudek vlnovkou. Žáci samostatně pracují 1) Vypracovat pracovní list (viz níže) 2) Nebo, pokud si na to troufnete, zkusit vymyslet a napsat nějaký příběh, ve kterém bude vystupovat nějaký drak. (minimálně 8 vět) nezapomeňte podepsat pak odeslat do 17.4 2020 svému učiteli na jeho e-mailovou adresu: Š. Kánská : kanska@skolanavalech.c Č: Děti z Bullerbynu; procvičování rozeznávání věty jednoduché a souvětí; PS 17/1, 2 dole (slova citově zabarvená) M: počítání se závorkami, přednost výpočtů s násobením a dělením - procvičování na pracovní list nebo do sešit Jednoduché věty - hodiny; Předmět: Hravá slovíčka Úroveň: Doplňující cvičení Typ materiálu: Pracovní list V kategorii Pracovní listy se nachází množství materiálů k vytištění, které je možné použít na rozvoj tvůrčího myšlení, manuálních dovedností a grafomotoriky Každé vypravování by mělo mít uvedení do děje, zápletku, stupňování přecházející ve vyvrcholení a rozuzlení. Vypravování používá ve své jazykové stránce především slovesa, citově zabarvená slova a také nespisovné výrazy. Větná stavba by měla obsahovat jednoduché, volnější a kratší věty

A Český jazyk Stavba věty jednoduché Základní skladební dvojice Kořen slova, předpona, přípona - uč. str. 34 Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - uč. str. 35, 36 Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Písemné sčítání dvojciferných čísel. Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice

Stavba věty jednoduché - naučná stíratelná tabulka A4 Největší využití naučné laminované tabulky je v 5. a 6. ročníku, pro opakování je vhodná v 7. a Projděte si cv. 83/1, 84/1 ZNÁZORNĚNÍ GRAFICKÉ STAVBY VĚTY JEDNODUCHÉ - učebnice str. 94-96. Jedná se v. (přívlastek těsný) Do dějin současného českého (přívlastek postupně se rozvíjející) filmu se . nesmazatelně zapsal film Účastníci zájezdu (,) natočený (přívlastek shodný, volný) podle literární předlohy.

7.B učivo do českého jazyka do 25.3. Pracujte pilně a ..

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO 12.ČERVNA. Český jazyk - na volném listu se šesti sloupečky si zopakuj vyjmenovaná a příbuzná slova po S (např. během dvou dnů), potom zkus sám/sama doplnit test - volný list VYJMENOVANÁ SLOVA PO S - zopakuj si učivo o slovesech - v učebnici na straně 104/1, 2a) b) c), 3a) b) c) - vše ústně Hravá čeština 3 - pracovní sešit. Pracovní sešit obsahuje celkem 96 moderně zpracovaných celobarevných stran, které podporují motivaci a kreativitu žáků. Je sestaven odborným týmem pedagogů a lektorů na základě zkušeností s výukou na 1. stupni. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka. Věta hlavní a vedlejší - pracovní list vhodný pro 7. ročník, rozlišování věty a souvětí, vyhledávání spojovacích výrazů, určování vedlejších vět (bez druhů), druhy spojovacích výrazů, převod věty vedlejší na větný člen, grafy souvětí, včetně řešení. 10 pracovní list sloužící k opakování. Vedlejší věta podmětná. po - online . Učebnice, sešit . Připrav si učebnici, sešit. Literatura. út - distanční výuka. Čítanka str. 74 - 77. Pracovní list Ezopovy bajky v Bakalářích. Přečti si ukázky z Ezopových bajek, vytiskni si pracovní list z Bakalářů, nalep ho do sešitu a vypracuj. Zkontrolujeme v online Dále si zopakují pravopis - shodu přísudku s podmětem. Na závěr naznačí stavbu věty jednoduché. Vhodné pro žáky 7. ročníku před výukou jednotlivých rozvíjejících větných členů Pracovní list slouží k procvičení podmětu a přísudku. Žáci podtrhávají podmět a přísudek

Stavba vět - Procvičování online - Umíme česk

- dokončit pracovní list Tvoření vedlejších vět a větné členy = do středy 7. října 2020 - připravit se na ústní zkoušení (určování rozvíjejících větný členů, druhy přísudků a vedlejší věty podmětné a předmětné) = viz info a výkový zdroj na ŠkoleOnLine (prac. list Vedlejší věty a větné členy. Metodický list k DUM Projekt EU-Šablony Vzdělávací oblast: Český jazyk - jazyková výchova Téma: Stavba věty jednoduché. Základní větné členy - podmět. Vých. vzděl. strategie: Najít ve větě podmět,rozlišit jeho druh, určit kterým slovním druhem je podmět vyjádřen. Rozvoj KK Tento pracovní list bude zaměřen na stavbu věty jednoduché. V každé české větě má určité slovo přesnou funkci. Podle této funkce slova ve větě, podle jeho důležitosti - mluvíme o tomto slovu jako o konkrétním větném členu. Vy už znáte základní větné členy: PODM. Ě. T a PŘÍSUDE Základní schéma možností stavby věty jednoduché. podmět (Po) = přísudek (Př) přívlastek přívlastek předmět(Pt) příslovečné určení(Pu) shodný (Pks) neshodný(Pkn) PksPkn. Procvičování - vyzkoušej si a zapiš do sešitu. Naše sousedka pečlivě myla schody do domu Rozbory vět, stavba slov - Rozbory vět, stavba slov - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Výukový portál [] 1

Pracovní list 117/6 pracujte na folii, vyznačte podmět (kdo co?), přísudek (vlnovkou) 117/7a) vyznačte na folii ZSD přečtěte je, holé podměty rozvíjejte. 5 vět zapište d pracovní sešit - strana 32 - 33 (dobrovolně na procvičení doplňovačky na straně 34) stavba věty jednoduché. pracovní sešit - strana 35 - 36. čtení - číst libovolnou knížku - denně nahlas. matematika. přímá úměrnost . zopakovat si, co to je přímá úměrnost - strana 20 (Připomeň si) 20/2 a 4; 21/5 a

Video: STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ - PDF Free Downloa

1.Stavba věty jednoduché, Základní skladební dvojice. Ústně: Radostné shledání, str. 115/1 Pracovní list č. 5, určování slovních druhů, koncovky podstatných jmen rodu ženského a středního. Písemně: doplň písemně . 5.Ústně: Pracovní list č. 6, koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského a středníh ANOTACE Popová, Dana: Stavba věty jednoduché v učivu českého jazyka na 1. stupni základní školy, diplomová práce. Brno, MU 2006. Tato diplomová práce se zabývala problematikou stavby věty jednoduché v učivu na prvním stupni základní školy

Euklidovy věty pracovní list — Zprávy a oznámen

Pracovní list slouží k souhrnnému opakování. Obsahuje cvičení zaměřená n a procvičení těchto jevů: interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí , podmět vyjádřený různými slovními druhy, druhy přísudku, rozvíjející větné členy, poměry mezi několikanásobnými větnými členy, druhy vedlejších vět, grafy. Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova. Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text Délka použití: 10 min. Anotace: Žák procvi čuje sloví čka a stavbu jednoduché anglické v ěty. Stavba věty jednoduché - základní skladební dvojice U 193 - 195 Stavba souvětí (opakování) U 199 - 201. Vzorce souvětí, spojky. V 1. týdnu následujícího období vyplň 1. a 2. pracovní list, ve 2. týdnu 3. a 4. pracovní list. Všechny práce potom vlož do Google učebny. NUMBERS 0 - 10. Jednoduché věty - kolik je vět; Předmět: Hravá slovíčka Úroveň: Doplňující cvičení Typ materiálu: Pracovní list V kategorii Pracovní listy se nachází množství materiálů k vytištění, které je možné použít na rozvoj tvůrčího myšlení, manuálních dovedností a grafomotoriky

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Tabule - Vyjmenovaná slova 5. Ondrová PL - Doplňovací cvičení - s, z vz 5. PL - Doplňovací cvičení - s, z, vz 5 - pracovní list na úterní online hodinu (připrav si vytisknutý) - stavba věty jednoduché - učebnice str. 167 cv. 3 a str. 168 cv. 4 - písemně do sešitu (řešení v moodlu) - online cvičení - bonus Souvětí a věta jednoduch skladba (stavba věty jednoduché, větné členy základní a rozvíjející, určování skladební dvojice: člen řídící - člen závislý přísloví, rčení humoristická literatura duben. věta hlavní a vedlejší neohebné slovní druhy zpráva a oznámení květen. spojky a jejich používání ve větách a souvětíc

Jazyková výchova 8

5. 2020 mi pošlete vyplněný pracovní list (v příloze, PL_tvarosloví_věta_jednoduchá.doc) zaměřený na opakování tvarosloví a stavby věty jednoduché - můžete pracovat rovnou na počítači nebo si soubor vytiskněte, doplňte a ofoťte - pozor jsou to 2 stránky Stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Větší stavební úpravy musíte hlásit na stavební úřad. Patří sem například: stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m 2 zastavěné plochy, s 1. NP do hloubky 3 m, haly do 1 000 m 2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, nejvýše s 1

Věty jednoduché - kartičky 1: Věty jednoduché pro grafický rozbor vhodné k zatavení. Předmět: Český jazyk Ročník: 6. ročník ZŠ Učitel: Michaela Hantková (ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice • Stavba věty jednoduché, určování základních větných členů, přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou • Podmět slovně nevyjádřený, podmět několikanásobný SLOH - Vyprávění III Červen • Shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem; Shrnutí - Jednoduchá vět Pracovní list Pracovní list shrnující poznatky o projevech života živočichů - žáci doplňují věty a přiřazují obrázky živočichů ke kartičkám s pojmy. Znaky zvířat Znaky života živočichů. Prezentace Prezentace seznamuje žáky s domácími, volně žijícími živočichy a s ptáky PRACOVNÍ LIST - SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA 4. ROČNÍKU. Doplň chybějící text Vyznač hláskovou stavbu slov: p a l a č i n k a d ů m y s l n ě m l ý n s k ý m r k a t. Doplň slova stejného (podobného) významu. Rozliš věty jednoduché a souvětí. Za souvětím uveď do závorky, z kolika vět se skládá Přístavek, stavba věty jednoduché průběžn ě zápisky z online hodin Aj 1 učebnice s. 21, 22, 23 27.11. online (Hum) pracovní sešit 15/6,7 a 16/2, 3 27.11. online pracovní sešit 16/1 a 17/4, 5 27.11. Teams zapsat slovíčka 2/ 27.11. Škola Aj 2 PS str. 15, 16 27.11. online (Nov) uč.22, 23 27.11. online slovíčka 2 27.11. Škol